fbpx

MARKT

  1. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Sjakie Knakie Versmarkt, gevestigd te Rijweg 1, 1686 PB Zwaagdijk. b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide partijen.

  2. Definities a. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: i. “Sjakie Knakie Versmarkt”: de onderneming handelend onder deze handelsnaam, gevestigd te Rijweg 1, 1686 PB Zwaagdijk. ii. “Klant”: de wederpartij van Sjakie Knakie Versmarkt. iii. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Sjakie Knakie Versmarkt en de klant.

  3. Contactgegevens a. Sjakie Knakie Versmarkt is bereikbaar op het volgende adres: Rijweg 1, 1686 PB Zwaagdijk. b. Voor vragen of klachten kan de klant contact opnemen via info(a)sjakieknakie.nl of telefonisch via 0229-261788.

  4. Aanbiedingen en bestellingen a. Alle aanbiedingen van Sjakie Knakie Versmarkt zijn vrijblijvend en geldig gedurende de aangegeven termijn. b. Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website, telefonisch of andere door Sjakie Knakie Versmarkt aangegeven kanalen.

  5. Prijzen en betaling a. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s, inclusief of exclusief btw, zoals aangegeven. b. Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim en is Sjakie Knakie Versmarkt gerechtigd tot het in rekening brengen van wettelijke rente en incassokosten.

  6. Levering a. Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres. b. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van levering. c. Sjakie Knakie Versmarkt streeft ernaar de leveringstermijnen zo nauwkeurig mogelijk te hanteren, maar is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door overmacht of andere onvoorziene omstandigheden.

  7. Retourneren en garantie a. De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen de overeenkomst te ontbinden. b. Geretourneerde producten dienen ongebruikt en in de originele verpakking te zijn. c. Garantie op geleverde producten is beperkt tot eventuele fabrieksgaranties.

  8. Aansprakelijkheid a. Sjakie Knakie Versmarkt is niet aansprakelijk voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade. b. De aansprakelijkheid van Sjakie Knakie Versmarkt is beperkt tot het factuurbedrag.

  9. Overmacht a. In geval van overmacht is Sjakie Knakie Versmarkt niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen. b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Sjakie Knakie Versmarkt onafhankelijke omstandigheid.

  10. Geschillen a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. b. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sjakie Knakie Versmarkt is gevestigd.